Astrologie - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Astrologie

Onze activiteiten
Esoterische astrologie vertelt over uw levensthema. Zij geeft antwoord op de vragen: wat is mijn taak en opdracht in dit leven. Esoterische astrologie is de astrologie van de geïncarneerde doelstelling of bezieling (ziel). Zij geeft inzicht in uw levensweg. Het gaat om zowel een westerse als oosterse astrologie
Wat hebben we nodig?
- uw officiële voornaam en familienaam, zoals geschreven in de burgerlijke stand
- de exacte geboortedatum: jaar, dag, maand en uur (24 u - notering)
- meld deze gegeven door naar leukermet2@gmail.com
kostprijs: 28 € - digitaal
                 32 € - per post
 
ZO BOVEN, ZO BENEDEN (uittreksel uit mijn cursus 'wegwijs in een hemel vol sterren")
 
Heel veel vroeger dacht men, wat zich boven afspeelt, speelt zich ook beneden af. M.a.w. wat we in de sterren zien, zien we weerspiegeld in de gebeurtenissen en toe­standen op onze planeet. Ook in de Bijbel kunnen we gebeurtenissen le­zen, die de sterrenhemel beschrijven.
 
Neem nu dit als voorbeeld: Jezus Christus is geboren uit de heilige maagd Maria in een kribbe. De heilige geest had haar zwanger gemaakt. De drie wijzen uit het oosten volgden de ster van Bethlehem.

Ten eerste, wanneer we de sterrenhemel bekijken van het jaar 0 in de regio Pa­lestina, dan zien we in de nacht van 25 december dat het sterrenbeeld Maagd in het oosten opkomt. Het oosten staat voor een nieuw begin, de lente, de ge­boorte, een nieuw leven, ... De maagd Maria moet dus niet letterlijk genomen worden, maar moet gelezen worden als het ‘sterrenbeeld Maagd’ die in het oosten, de plaats van het nieuwe leven, opkwam.

Ten tweede zien we in het zuiden het sterrenbeeld Kreeft. In de klassieke oud­heid werd het sterrenbeeld Kreeft gezien als “de poort der geesten”, want men geloofde dat geesten een lichaam aannamen in dit sterrenbeeld. Ook in de oc­culte wetenschap wordt dit sterrenbeeld gezien als een plaats van vleeswording van geest in stof, ook incarnatie genoemd (in carnu = Latijn voor vleeswording). Dit verklaart de uitspraak dat de heilige geest de maagd Maria zwanger maakte.

Ten derde, in het sterrenbeeld Kreeft bevindt zich de open sterrenhoop M44 of ‘Praesepe’ ook ‘de Kribbe’ genoemd. Aldus werd Jezus geboren in een kribbe.

Ten vierde, ten oosten van Kreeft zien de 3 heldere sterren van Orion. Dit zijn de drie wijzen die zich richten naar de zeer heldere ster Sirius. Dit verklaart: de drie wijzen kwamen naar de Kribbe en volgden hierbij de schitterende ster naar Beth­lehem.

Zo hielden sommige astronomen zich bezig met de studie van de sterrenhemel en gebruikten hun observaties om voorspellingen te doen. Zo ontstond astrolo­gie en geleidelijk ontstond er een onderscheid tussen astronomie en astrologie.

Dat astrologie (en ik doel hier niet op de astrologie zoals die in bepaalde boekjes of kranten toegepast wordt) een occulte wetenschap is, is een feit. Ik wil geens­zins de bedoeling hebben om astrologie te verdedigen, maar ik heb enkel de be­doeling om de astronoom en ook bepaalde andere mensen duidelijk te maken dat astrologie moet gezien worden als een methode of techniek om een verband aan te tonen tussen aardse gebeurtenissen en de sterrenhemel.

Het is hier mijn bedoeling om te wijzen op het feit dat de ware as­trologie nog een embryonale wetenschap is en dat er bijgevolg nog heel veel dient ontdekt te worden. Ik herinner mij een uitspraak van Armand Pien, die be­weerde dat astrologie nonsens is. Ik vraag me af hoe iemand, die nooit astrologie heeft bestudeerd, tot zo’n stelling kan komen. Is dat niet een teken van een zeer onwetenschappelijke houding? Zelf heb ik meer dan 20 jaar de astrologie bestu­deerd en ben op dit moment tot het besluit gekomen dat astrologie een weten­schap is, die zeker niet overboord mag worden gegooid, wat niet betekent dat men alles moet aannemen. Wil men de waarheid kennen over astrologie, dan is de enige wetenschappelijke houding, deze houding: neem de moeite om zelf tot onderzoek en studie te doen en hou op met deze wetenschap veroordelend te degenereren. Kunt u die inspanning niet doen, stop dan met het aannemen van een intellectuele hoogmoedige houding  in de waan dat u het weet.
 
Er is weliswaar één grote fout die vele hedendaagse astrologen maken: ze pogen voorspellingen te doen als gevolg van een zeer egocentrische houding. Zij zijn vooral geïnteresseerd in hun persoonlijk leven. Ze beseffen onvoldoende dat as­trologie een wetenschap is die zich bezighoudt met energieën en krachten die inwerken op de gehele ruimte. De gemiddelde mens, die in astrologie gelooft, neemt het standpunt in dat hij een belangrijk wezen is, die leeft op deze belang­rijke planeet. Zo denkt hij om d.m.v. astrologie zijn bestemming te kunnen ont­dekken. Hij beschouwt zichzelf als ontvankelijk voor de planeten en gelooft bij­gevolg dat zijn levensomstandigheden op die wijze worden bepaald. Dit alles wijst op de egocentrische houding dat hij zichzelf zeer belangrijk vindt. Hij is met zichzelf bezig. Er wordt weinig of geen aandacht geschonken aan de energieën die uit andere sterrenbeelden inwerken. Naarmate hij meer groepsbewust wordt, zal de persoonlijkheid, die individueel, scheiding-veroorzakend, discrimi­nerend en egocentrisch is, op de achtergrond geraken. Naarmate hij meer groepsbewust wordt, zal deze oude vorm van astrologie langzaam uitsterven en hopelijk zal dit het startpunt zijn van een ernstige studie van deze schone weten­schap van astrologie.
 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu