Covid-19 - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Covid-19

Gepubliceerd door in blog ·
Ik heb me afgevraagd of het wel zinvol is om dit artikel op deze blog te laten verschijnen. Dit artikel kan immers bij velen in het verkeerde keelgat schieten en velen zouden zich gechoqueerd kunnen voelen. Toch heb ik besloten om datgene, wat ik denk, te verspreiden, ongeacht de mogelijke ne­gatieve reacties die er hierdoor mogen ontstaan.

 
Covid-19 is momenteel een heel gevoelig onderwerp geworden. Angst zit duidelijk in de kleren. Trouwens, doet de media hierbij niet haar bijzondere bijdrage?

 
“Weeral over die Covid-19! Wanneer gaat dat eens ophouden?” Ik begrijp het. Ik heb ook mijn radio op een andere zender gezet. Eerder stond hij op Radio 1, maar naast de klassieke muziek werd er continue gesproken over dit ambetant virus, over het dodengetal en verplichte mondmaskers. Dus heb ik het maar op Radio Beach (te horen in Nieuwpoort en De Panne) gezet. Daar wordt er minder gepraat over Covid-19. Struisvogelpolitiek? Ik denk het niet. Anders zou ik er niet over schrijven.

 
Mijn excuses als ik je lastig val met dit artikel over Covid-19. Indien u het echt beu bent, dan zou ik jou aanraden om gewoonweg niet verder te lezen en aan struisvogelpolitiek te doen. Dus, u bent voldoende gewaar­schuwd.

 
Ik wil het even hebben over de oorzaak van dit virus. Ik ben geen exacte weten­schapper en zal het dus niet hebben over de materiële oorzaak. Of die virussen dus nu al of niet afkomstig zijn van vleermuizen zal hier niet ter discussie staan.

 
Complottheorieën
 
Ook ben ik niet van plan een of ander complottheorie te verspreiden, zoals velen plachten te doen. Het lijkt me tegen­woordig een hype om een complottheorie te lanceren. Ze zijn populair gewor­den. Hoe ontstaat een complottheorie? Ik heb de indruk dat zo’n theorie ont­staat uit onzekerheid, omdat bepaalde vragen niet worden beantwoord.  Denk maar aan de complottheorie die ons vertelde dat niet Al Qaida de torens vernielde, maar wel de Amerikaanse overheid zelf. Denk aan de theorie dat John F. Kennedy omkwam door 2 kogels. Toen ontstond de theorie dat er een 2de schutter zou zijn geweest. En die 2de kogel kwam van de maffia of van de CIA.  Denk aan de theorie waarin werd gesteld dat Pim Fortuin niet werd ver­moord door Volkert van der Graaf, maar door de CIA. En de ene gelooft sneller in zo’n complottheorie dan de andere. Het zijn vooral laaggeschoolden en poli­tieke extremisten die graag in complottheorieën geloven.

 
Zoals ik hierboven schreef, ontstaat een complottheorie als gevolg van het feit dat men onvoldoende iets weet. Er is een onzekerheid en bepaalde vragen blij­ven onbeantwoord. Kennedy werd vermoord, maar het motief is niet bekend. Dus gaan we er zelf wel een maken. Sommigen gaan hierbij wel heel ver. Zij be­weren dat buitenaardse wezens onze wereld besturen.

 
Buitenaardse wezens (deel 1)

 
Ik vond de complottheorie over buitenaardse wezens toch wel bijzonder. Ik moest er aanvankelijk  om lachen. Maar bij nader inzien vond ik het eigenlijk geen zo’n slecht idee. Nee hoor, wees gerust, ik ga je niet overdonderen met een nieuwe complottheorie. Ik ga die stelling over buitenaardse wezens niet verdedi­gen. Maar toch bracht deze theorie mij tot een verder denken. Ik heb altijd het idee dat er in alles – al lijkt het aanvankelijk een grote leugen te zijn – een waarheid in schuilt (men moet het alleen ontdekken). Ik pretendeer niet hier nu DE waarheid te vertellen. Ieder heeft zijn waarheid. Daar ben ik van overtuigd. Tevens geloof ik dat de verzameling van alle waarheden (al lijken het aanvankelijk onwaar­heden) uiteindelijk DE ULTIEME WAARHEID  vormen. Zelfs stellingen die recht tegenover elkaar staan, zijn onderdeel van DE WAARHEID. Het is net zoals kop en munt een bepaalde waarde geven aan een geldstuk. Het is net zoals dag en nacht een etmaal vormen, dat bergop en berg neerwaarts het landschap vormen, man en vrouw een koppel vormen. Twee tegenover elkaar staande polen kan men zien als tegenstellingen, maar men kan ze ook zien als aanvullende tegendelen.

 
Nu, om de draad terug op te nemen en het over buitenaardse wezens te hebben, dacht ik bij mezelf. Indien deze zouden bestaan, wie of wat zouden die dan kunnen zijn? Is God een buitenaards wezen? Ik geloof niet in dergelijke God. Maar ik geloof wel in energieën en krachten die wij, als gevolg van onze menselijke onwetendheid, met ons brein niet kunnen vatten. We zijn – en dat hoop ik toch – allen ervan overtuigd dat we niet alles weten en dat er op wetenschappelijk vlak nog heel wat te ontdekken valt. Dit feit alleen al is een reden om niet te lachen met die bui­tenaardse wezens (wat ik aanvankelijk toch deed).

 
Wetenschap

 
Even plaats ik hier een intermezzo om het over ‘wetenschap’ te hebben. Het is altijd goed om datgene te definiëren waarover men het wil hebben. Dus, mijn vraag is: wat is wetenschap? Ik zou dit als volgt kunnen definiëren: het is een ‘activiteit waar dingen worden geschapen vanuit een weten’. In het Engels spreekt men van ‘science’. Dit woord lijkt me afkomstig van het Latijns werkwoord ‘scire’ wat ‘weten’ betekent. Wetenschappelijk denken is een denken waarbij ‘vanuit dingen die we weten, zaken worden geschapen’. M.a.w. vanuit een geestelijke activiteit (denken is een geestelijke activiteit) wordt iets stoffelijks geschapen (gecreëerd). Zo is er een verbinding tussen geest en stof. De ervaring in de stof doet dan weer het geestelijk denken evolueren. Zo ontstaan telkens nieuwe ideeën, nieuwe ontdekkingen, nieuwe stoffelijke verschijnselen enz.

 
Wat weten we? We weten niet alles. Dus is de wetenschap tevens een activiteit in evolutie. Het is immers een continue wisselwerking tussen geest en stof. Dit betekent dan ook dat – en ik geef toe dat ik vaak wetenschappers dit verwijt – de wetenschapper niet  moet pretenderen dat hij het weet. Dit doet me terstond denken aan Armand Pien die ooit beweerde dat astrologie de groot­ste onzin is. Ik vraag me af op welk wetenschappelijk feit hij zich gebaseerd heeft om zo iets te pretenderen? Heeft hij astrologie bestudeerd? Helemaal niet. Dus, meneer Armand, hoewel jij je bevindt in het rijk der doden, toch kan ik je alleen maar de hoe­danigheid van pretentie toewijzen. Hoe kun je pretenderen dat iets onzinnig is, wanneer je niet eens de moeite hebt gedaan om dat iets te onderzoeken. By the way, dit is geen verdediging van astrologie en ik ga me nu hier niet verder over uitspreken.
Nu, Armand is niet de enige hoogmoedige wetenschapper. Men vindt ze ook bij dokters in de geneeskunde, fysici, psychologen en bij vele andere takken van de wetenschap en uiteraard ook bij gewone mensen.

 
Dit probleem, die we merken bij sommige hoogmoedige wetenschappers, ligt in het feit dat zij zichzelf hebben overtuigd dat enkel wat concreet en wat met een of meer zintuigen kan waargenomen worden, tot de wetenschap behoort. Zij geloven dus niet dat God bestaat. Want die is niet zichtbaar met onze ogen, noch hoorbaar met onze oren, noch olfactorisch waarneembaar met onze neus, noch kunnen we Hem smaken met onze smaakpapillen. Maar ze kunnen ook niet bewijzen dat Hij niet bestaat. Dus wordt men maar best een atheïst.

 
Er bestaat naast deze concrete wetenschap een andere soort wetenschap, die ook als wetenschappelijk kan gezien worden. Het is niet exoterisch. D.w.z. het is geen wetenschap die het uiterlijke bestudeert, zoals de exacte wetenschap dit doet. Het is een esoterische wetenschap. Dit is de wetenschap die het innerlijke bestudeert. Het is dus niet zichtbaar. Sommigen noemen het een ‘onzichtbare’ of een ‘occulte’ wetenschap. Occult is immers afkomstig van het Latijn en we merken hierin het woord ‘oculus’ wat ‘oog’ betekent. Het is dus niet met het oog zichtbaar.

Dit wou ik even terzijde vermelden, daar ik in de theorie over die ‘onzichtbare we­zens’ of ‘buitenaardse wezens’ een esoterische toets merk.

 
Buitenaardse wezens (deel 2)

 
Ik neem de draad terug op met de stelling: we weten niet alles en nog veel moet worden ontdekt.

Neem nu het idee dat elektriciteit altijd heeft bestaan, zelfs nog vóór het werd ontdekt! Het is niet omdat het niet is ontdekt, dat het vroeger niet bestond. Is het niet?

 
Die buitenaardse wezens bestaan misschien toch wel? Ik kan niet bewijzen dat ze niet bestaan, en ook niet dat ze bestaan. Dus moet ik tot besluit komen dat mijn aanvankelijke lach, een uiting was van een of andere hoogmoedigheid die in mij nog zou kunnen schuilen.

 
Maar ik wil die ‘buitenaardse wezens’ anders bekijken. Ik bekijk ze als on­zichtbare krachten en energieën. Dat is voor mij aanvaardbaar. Alles is immers ener­gie (althans volgens A. Einstein en nog vele andere wetenschappers). Wat is energie?

 
Is elektriciteit energie? Hier kunnen we niet meer aan twijfelen. Ja, elektriciteit is een ener­gie die de kracht heeft om vb. een lamp te ontsteken (terloops: merk hier dat ik een onderscheid maak tussen energie en kracht).

 
Maar wat is elektriciteit? We weten allen dat onze wereld onderhevig is aan natuurwetten. We kennen de Wet van de Zwaartekracht (Newton). Deze wet heeft veel kunnen ver­klaren en heeft een belangrijke betekenis gehad (en heeft die nog) in de evo­lutie van het wetenschappelijk denken. Maar er zijn 4 natuurwetten. Zo is er ook nog de Wet van Elektromagnetisme. Deze wet is veel krachtiger dan de zwaarte­krachtwet. Deze wet zegt – om het eenvoudig voor te stellen (met het gevaar van onvolkomen­heid) – dat magnetisme een gevolg is van een spel tus­sen twee polen, plus en minus. We weten dat ieder mens bestaat uit miljarden atomen. We weten dat een atoom bestaat uit protonen en elektronen. Hier hebben we dus plus en min. De mens is dus een elektrisch wezen.

Ik ga verder: onze planeet met zijn bodemrijk, dierenrijk en plantenrijk (en ook de mens) bestaat uit miljarden atomen en is dus ook een elek­trisch fenomeen. Evenzo zijn de maan, alle planeten, ons zonnestelsel, de vele zonnestel­sels, de vele sterrenstelsels… ons universum en noem maar op, elektrisch. Dus ons geheel universum en alles wat hierin bestaat en beweegt zijn een elek­trische verschijnselen. De mens is dus een elektrisch verschijnsel binnen een elek­trisch universum. Is het dan niet normaal dat er magnetisme is? Sta maar eens onder een hoogspanningskabel, je zal merken dat elektriciteit een verwekker is van elektromagnetische verschijnselen.

 
Ik zit hier momenteel voor mijn computer. Ik ben dus onderhevig aan elektromagnetisme. Ik heb zopas met mijn gsm een telefoon beantwoord. Dit betekent dat ik onderhevig ben geweest aan elektromagneti­sche verschijnselen. Snap je waar ik naartoe wil gaan? Ik bedoel maar dat ik die buitenaardse wezens beschouw als elektromagnetische verschijnselen. Ik denk niet dat er buitenaardse wezens bestaan (hoewel ik hierbij zeg dat ik nu een grote fout zou kunnen gemaakt hebben). Ik ben er wel van overtuigd dat er heel wat elektromagnetisme is in ons universum en dat ieder mens – gezien hij zelf elektromagnetisch is – bepaald wordt door alles wat hem omringt, dus door gans het universum en alles wat er zich in bevindt.

 
Deze theorie over elektromagnetisme is niet de mainstream theorie onder de natuurkundigen, maar meer en meer kan men bewijzen leveren van het bestaan van de Wet van Elektromagnetisme. Tot nu toe ben ik dus exact wetenschappelijk bezig geweest. Nu maak ik een sprong naar het esoterisch wetenschappelijke.

 
Esoterische wetenschap

 
Ik heb het al gehad over wetenschap en zijn definitie. Ik zou nu liever de term esoterische wetenschap een andere naam geven. Ik ga nu spreken over geeste­lijke wetenschap. Esoterie is immers de wetenschap van het innerlijk en de ‘geest’ is iets innerlijks. Men kan het niet zien. Men kan enkel de uitwerking er­van merken. Dat is ook zo met esoterische wetten. Men kan ze niet zien, maar men kan ze wel merken via hun uitwerkingen. Men kan ze ook niet lezen. Ze staan nergens vermeld. Men kan ze wel weten. Christus vertelde ons dat er maar één wet was. Dat was de Wet van de Liefde. Maar nog niemand heeft de Wet van Liefde weten te definiëren. Je kan het ervaren, maar omschrijven wat het is, is haast onmogelijk (ondanks de vele pogingen).

Je zou de geestelijke wetenschap ook een ‘spirituele’ wetenschap kunnen noemen. Spirit is immers een an­der woord voor ‘geest’.

 
Het gevaar bestaat dat, wanneer men het heeft over spirituele en esoterische wetenschappen, dat men overhelt naar theologie, godsdienst of een of andere religie.

 
Ben ik religieus? Ook hier moet een definitie worden gegeven over ‘religie’. Ik kan wel stellen dat ik esoterische inte­resses heb. Religie is  afkomstig van het Latijn ‘religo’, wat betekent ‘ik her-verbind me’. Religie wijst op een verbinding die er is tussen God en de mens. De mens is afgescheiden en gaat zich terug verbinden met God. In deze zin ben ik dan religieus, gezien ik me wil terug verbinden met God, maar dan niet met de God die de Kerk mij heeft voorgeschoteld. Ik ga het begrip God vertalen in Natuur. Eigenlijk zou ik nog opnieuw een definitie moeten neerschrijven, nu over ‘God’. Maar goed, laten we God zien als synoniem voor Natuur.

 
Aldus zou ik esoterische wetenschap kunnen omschrijven als de wetenschap die ons opnieuw verbindt met de Natuur. Het is dus een religie in de wetenschappelijke betekenis van het woord.

Covid-19

 
En nu komen we aan het uiteindelijk de bespreking van de titel van dit artikel. Gezien de Natuur zijn wetten heeft en gezien de mens zich meer en meer heeft afgescheiden van de Natuur, komt hij in confrontatie met de wetten van de Natuur en dit als gevolg van het elektromagnetisme die er is tussen mens en het gehele Universum. Deze natuurwetten, vier in getal, waarvan de Wet van Elektromagnetisme hier een grote rol speelt, doen zich nu gevoelen.

 
Covid-19 zie ik als een uitnodiging van de Natuur aan de mens, om zich terug te verbinden met de Natuur. We weten allen dat de Natuur niet met Zich laat sol­len. Het is dus belangrijk dat we terug keren naar de Natuur! We moeten ons terug her-verbinden met God (beter gezegd: Natuur).

Zijn wij dan onnatuurlijk geworden? Hier moet ik ‘Natuur’ definiëren. “Natuur is het begin- en eindpunt als gevolg van een continue en tijdloze samensmelting van de tegendelen waardoor er een eenheid wordt gevormd. Deze samensmelting is continue en kent geen tijd, zoals wij die kennen, maar bestaat uit cycli die elkander in de eeuwigheid opvolgen daar begin- en eindpunt elkander raken. Het zoeken en streven naar deze synthese, is natuurlijk handelen.”  Dit is althans mijn definitie. Breek hier uw hoofd niet over. Ik sta er zelfs paf van hoe dit zo ineens uit mijn vingers komt. Maar uit deze definitie kan men begrijpen dat we heel ver verwijderd zijn van onze natuur. De mensheid heeft zich vooral toegespitst op niet-geestelijk niveaus. Hij is zeer materialistisch geworden. Het is zelfs zo ver dat men, als men zegt “hij heeft het ver gebracht”, dat men bedoelt dat hij het op materieel vlak het heel goed stelt. De weegschaal tussen het materieel aspect en het geestelijk aspect is sterk uit even­wicht. Die samensmelting en eenheid tussen de twee polen moet hersteld worden. De schalen moeten terug tot een eenheid verbonden worden. De naald dient terug in het midden gebracht te worden. Dit is de uitnodiging van de Natuur naar de mens. Dit is de betekenis en boodschap van Covid-19.

Het is een feit dat de zucht naar materie heel hoog is. Ik heb niets tegen materie, heel zeker niet. Zonder stoffelijke materie zijn we als ijle spoken die niets kunnen doen. Zonder lichaam kunnen we niets. We hebben stoffelijke lichamen nodig om iets te doen op deze planeet, die zelf ook materie is. Het is onze taak om onze planeet te genezen. Genezen is synoniem voor ‘helen’ en helen is een ander woord voor ‘geheel maken’ – een synthese dus. We moeten ook de aarde terug verbinden met de natuur. Dit hebben we tot op he­den niet gedaan. Integendeel, we deden net andersom.

Ik pretendeer niet dat de materie het probleem is, maar wel is de zucht naar materie het probleem. We willen steeds meer en meer materialistische welstand opbouwen. Niet de materie is fout, wel de zucht naar materie. Dit is onze begeerte naar meer en meer. We willen steeds meer en groter. “Gij verwende nesten!” denkt God wellicht  :).

 
Het is dus tijd om de weegschaal te bekijken en meer aandacht te leg­gen in de religieuze schaal die ons moet her verbinden met de natuur. We dienen ernstig onze zucht naar materie te bekijken en een geestelijke toets te geven aan ons denkvermogen. Dit is de betekenis van Covid-19 en ik hoop dat deze boodschap goed wordt begrepen, want – ik voorspel u – indien de mensheid er niet in slaagt om de weegschaal te herstellen, dat er nog een andere en veel ergere virus zal ontwaken als gevolg van de Wet van Elektromagnetisme (let op het woord ‘ontwaken’ – een ontwaken van wat er al is door elektromagnetische krachten). Mondmaskers zullen in elk geval niet meer helpen en velen zullen sterven. Maar anderzijds – en dat is een hoop maar tegelijk ook een sterk vermoeden – dit zal de wetenschap meer inlichtingen geven over de Wet van Elektromagnetisme, hetgeen de medische wetenschap (en ook andere) in de komende tijd ten gunste zal beïnvloeden.

De dood

 
Misschien doen die laatste woorden ‘velen zullen sterven’ je schrikken en mis­schien ga je me nu verwijten sturen vanuit een onmacht. Ik kan dit begrijpen, maar ik uit enkel een waarheid, die de mijne is en hopelijk ook nog van anderen.

Hier speelt een andere factor een rol, nl. de betekenis die we hebben over de dood. Ook onze visie over dood dient herzien te worden. Immers, er is geen leven zonder dood. Wie de dood niet kan aanvaarden, kan het leven niet aanvaarden. Misschien schrijf ik er later over? Ik vermoed van wel.Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu