Welke toekomst zal Covid19 ons brengen? - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welke toekomst zal Covid19 ons brengen?

Gepubliceerd door in blog ·
Onlangs las is het lijvig werk ‘Stralen en Inwijdingen’ van Alice Bailey. Zij was een Britse theosoof en leerlinge van Blavatsky. Ze leefde tijdens de oorlogsjaren en erna. Dit werk, hoewel bijna 100 jaar geleden geschreven, lijkt me nog heel toepasselijk in deze tijd, gezien de momentele crisis die de mensheid doormaakt.

Vooraleer ik verder schrijf, is het mijns inziens goed om eerst de titel van het werk ‘Stralen en Inwijdingen’ te verduidelijken.
 
Met stralen wordt ‘energieën’ bedoeld. In al haar geschriften en boeken gaat ze ervan uit dat alles energie is en dat alle vormen en verschijnselen en tevens hun groei, bloei en verval gevolg zijn van een  onderlinge werking van 7 energieën, welke ze in dit boek uitvoerig beschrijft. Ik zal me beperken tot een samenvatting van haar bespreking over de 4de straal (energie).
 
Het woord ‘inwijding’ kunnen we vertalen als ‘inzichten’.

Aldus kan de titel ‘Stralen en Inwijdingen’ met andere woorden verduidelijkt worden als: “hoe 7 energieën de mensheid tot inzicht brengen”.

Zoals ik zopas schreef, zal ik me beperken tot de samenvatting van haar bespreking over de 4de straalenergie. Ik vind het toepasselijk om passage samengevat hier neer te schrijven. Het is vooral toepasselijk omdat momenteel de mensheid zich bevindt in een grote crisis.
 
De 7 stralen of energieën worden eveneens door dr psychiater Pierro Ferruci in zijn werk ‘Over de Wil’ besproken. Dit laatste werk is voor de gemiddelde bewuste mens gemakkelijker te begrijpen, maar is niet zo diepgaand. Alice Bailey bespreekt deze energieën in een veel ruimer kader, wat ik dan persoonlijk beter vind. Maar haar werk vraagt heel wat meer mentale inspanning en concentratie.

Deze 4de straal noemt Alice Baileyt ‘de Energie van Harmonie via Conflict’.

Zij schrijft dat het 4de rijk, de mensheid genoemd, altijd onderhevig is geweest aan de werking van deze 4de straal van Harmonie via Conflict. Dit is altijd zo geweest en zal zo blijven tot harmonie volledig is bereikt. De 4 de straal heeft altijd haar druk uitgeoefend op de mensheid, omdat deze straal over het 4de rijk (het mensenrijk) heerst.  Ten tijde van de Zondvloed leidde dit tot een grote oorlog, waarvan in alle delen van de wereld de bewijzen te vinden zijn en waarvan het merendeel der wereldgeschriften getuigt. De strijd werd voornamelijk geleverd op het emotionele gebied, hoewel het op stoffelijk gebied werd uitgevochten. Het gevolg was dat de wereld werd vernietigd door water.

In de oorlogen 1914 – ‘18 en 1940 – ‘45  was het brandpunt gelegen op mentaal gebied, want het was een botsing tussen ideologieën en het resultaat van ’s mensen denken, eerder dan van hun emotionele begeerten. Ook  daar werd de oorlog op stoffelijk gebied uitgevochten, hoewel de impuls afkomstig was vanuit het mentale gebied. Ditmaal was het symbool vuur i.p.v. water. Dit leidde tot vernietiging van mensen en steden door vuur.

De 4de straal is verantwoordelijk voor de spanningen en voor het conflict, dat vooral bestaat tussen het paar van tegenstellingen, die wij geest en stof noemen. In de tijden van de Zondvloed namen de leiders van de mensen, onder invloed van de 4de straal, een besluit dat de nadruk legde op het stoffelijk aspect en zo het tijdperk van materialisme inleidde. Dit tijdperk heeft zich uitgewerkt in hebzucht, afgescheidenheid en agressie. Dit materialisme heeft geleid tot de laatste wereldoorlogen. De weegschaal slaat langzaam, heel langzaam over naar de kant van het geestelijk aspect, maar is nog niet volledig doorgeslagen. Toch wordt het langzaam duidelijker en zijn er aanwijzingen dat de mensheid uiteindelijk de juiste beslissing zal nemen. Zij zal uiteindelijk het evenwicht bereiken en de publieke opinie zal overhellen naar de geestelijke waarden. Dit zal leiden tot een collectieve verloochening van het materialisme. De tijd is nog niet daar, maar er is wel een ontwaken. De mensheid zal gedwongen worden om te ontkomen aan de overheersing van de stof. Dit zal hij bereiken wanneer hij beheersing krijgt over het stoffelijk lichaam, over zijn emotionele aard en over zijn denkaard.

Dit hele proces zal  zijn hoogtepunt vinden in de 4de inwijding (inzicht): de Verzaking. Dit zal worden bereikt door juiste beslissing en als gevolg van een juiste reactie op het conflictbeginsel.

Dit conflictbeginsel is nauw verbonden met de dood. Met dood wordt niet de stoffelijke dood bedoeld, maar wel de onttrekking uit de vorm-conditie: stoffelijk, emotioneel en mentaal. Verzaking is het verzaken van het materialisme. Het is de opheffing van contact met de stoffelijke vorm, met de astrale (emotionele) begoocheling en met de mentale illusie. In elk stofatoom is dit beginsel van conflict latent aanwezig en brengt strijd teweeg. Deze strijd wordt gevolgd door verzaking en tenslotte door bevrijding. We hebben dus eerst strijd, dan verzaking en tenslotte bevrijding. Dit beginsel van conflict brengt dus oorlog teweeg, dan afwijzing (verzaking) en tenslotte bevrijding. In deze zin is de dood de bevrijder en is de 4de straal de energie die ons zal brengen naar harmonie.

Strijd is dus altijd aanwezig voordat er verzaking kan optreden en het is door verzaking dat de strijd een einde kent en bevrijding brengt.

De 4de straal ligt aan de oorsprong van elk conflict. Zij heeft haar werk reeds goed gedaan. Dit zien we in het toenemend verlangen bij de mensheid naar harmonie, vrede, juiste levenshoudingen en juiste menselijke verhoudingen. We zien in alle landen, ernstig gemeend of niet, in alle kranten, op radio en in lezingen over de te nemen maatregelen om tot harmonie te komen. Zelfs de machten van het kwaad vermommen hun hebzuchtige doeleinden achter een vals verlangen naar wereldeenheid, wereldharmonie en juiste menselijke verhoudingen. De mensheid is ervan overtuigd dat er fundamentele veranderingen dienen te gebeuren in de levenshouding.

Oorlog doet dus veel goeds, ondanks de verschrikkelijke vernietiging van vormen. Het gemeenschappelijk lijden brengt de mensen dichter bij elkaar en in deze verwantschap ligt de verwekker van harmonie verborgen, meer dan de mens zelf beseft. Er bestaat een krachtige beslotenheid om  juiste menselijke verhoudingen tot stand te brengen. Het Beginsel van Delen (dat een eigenschap is van de 2de straal) begint terrein te winnen, en dit zal de heersende factor worden in het economische leven.
 
Dit beginsel van conflict is tevens werkzaam in alle instellingen, groeperingen en organisaties.

In de politiek echter kunnen we helaas niet spreken van een bevredigend systeem. Dit is een gevolg van de domheid van de mensen. De ene politieke partij heeft tot doel om het geestelijk leven tegen te houden, de andere partij is zich bewust van de nutteloze en verouderde beginselen en wil steeds pionieren, hoewel dat vaak ondeskundig gebeurt. Heden zijn beide strekkingen nog zelfzuchtig. Het ware welzijn van de mensheid is niet het primaire doel van de doorsnee politicus. Dit zien we in zijn zelfzuchtige ambitie en zijn verlangen om een bepaalde politieke ideologie, die hem aan de macht heeft geholpen, in stand te houden.

Het beginsel van conflict zien we ook in de kerken, vaak veroorzaakt door corruptie en de slaapverwekkende uitwerking van het theologisch bedrog van het kerkdom. Let op het gebruik van deze woorden. Ik (A. Bailey) zei niet ‘Christendom’, want het ware Christendom, zoals Christus dit predikte, is vrij van theologisch bedrog.

De  4de straal toont zich ook in de menselijke familie. Overal zien we zijn uitwerking.

Maar dit beginsel van conflict, dat in eerste instantie leidt tot strijd, leidt tot ‘verzaking’, wat uiteindelijk harmonie zal brengen. Eens zal dit worden bereikt, maar dat ligt ver in de toekomst. Er zal er een einde komen aan conflict en de mens zal bevrijd worden uit de illusie van het materialisme. Dit zien we reeds in het heersend instinct om te delen, al wordt dit ingegeven door het instinct tot zelfbehoud. Werkelijk delen houdt vele kleine verzakingen in. Deze kleine verzakingen zullen leiden tot de gewoonte om te verzaken. Deze levenshoudingen van kleine verzakingen, het delen en alle onzelfzuchtige daden zullen leiden tot harmonie.

Tot zover de samenvatting van dit werk (blz 478 – 488). De bespreking gaat verder tot blz. 508.
 
Deze passage van blz. 478 tot 488 doet me toch denken aan de crisis die wij nu meemaken. Het is een feit dat Covid 19 ons brengt in een diepe crisis. Deze crisis is niet aangenaam om te ervaren. Maar zoals A. Bailey schrijft, was de 1ste grote crisis tijdens de Zondvloed het symbool water. In de  2de grote crisis van de wereldoorlogen was het symbool vuur. Wat is het symbool van deze crisis? Lucht? Leidt Covid19 niet tot ademhalingsklachten en bij sommigen tot de verstikkingsdood? We lezen verder in haar werk dat elke crisis leidt tot een inzicht, waarbij zij de term ‘inwijding’ gebruikt. Zij schrijft dat het materialisme begon in lang vervlogen tijden. Dit kunnen we inderdaad merken in de houding van de mensheid die vooral streefde naar landbezit om te overleven. Dit materialisme heeft geleid, zo schrijft ze, tot hebzucht, afgescheidenheid en agressie. En dit heeft geleid tot de laatste wereldoorlogen. Leven wij nu in een 3de. Wereldoorlog? Ditmaal gaat het hier om een onzichtbare vijand die zich overal verspreidt. We zien dat de avondklok terug van toepassing komt, we hebben het over een ‘Lock down’, controle door politie, overheersing door mensen die de macht in handen hebben … Dit geeft me toch het gevoel van een oorlog. Wat is bijgevolg de les die de mensheid moet leren? Wat is het inzicht? Wat is de inwijding? Volgens A. Bailey zal deze strijd ons dwingen tot verzaking. Zal de mensheid gedwongen worden tot verzaking aan het materialisme, tot verzaking aan de begeerte naar meer en meer bezit? Zij spreekt van de werking van de 2de straal (ik heb niet verder ingegaan in de samenvatting hierboven) die de mensheid het beginsel van delen zal moeten leren. Zij schrijft: “het beginsel van delen zal de heersende factor worden in het economisch leven.” Zal de mensheid tot dit inzicht worden gedwongen? We merken inderdaad dat dit principe van ‘delen’ reeds in de kiem aanwezig is, hoewel dit vaak gebeurt met de bedoeling om zich goed te voelen of zelfs om er winst van te maken. Denk maar aan de vele bedrijven die op TV komen en ons duidelijk willen maken hoe groot hun hart wel is en hierbij tonen ze een dure cheque die ze op het scherm tonen. Ook politici wagen zich aan dit zelfzuchtig vertoon. Maar goed, de kiem van delen is aanwezig en dit moeten we zeer sterk toejuichen. De uitspraak van de Christus: de linkerhand hoeft niet te weten wat de rechterhand doet is blijkbaar nog niet goed doorgedrongen in het denkvermogen bij merendeel van de mensen. Velen nog hebben zo graag dat anderen zien hoe goed ze wel zijn en hoeveel ze wel delen.

Al bij al heb ik zo vaag het gevoel dat ‘delen’ de inwijding (het inzicht) is, die een einde kan maken aan deze crisis. Dit is mogelijk wanneer ieder van ons de moed heeft om te verzaken aan grote bezittingen. En ook dit zien we reeds gebeuren. De grote vermogens worden gewezen op hun taak om te delen (meer belastingen te betalen). Dat zij hiertegen strijd voeren is begrijpelijk, maar ik heb vaag het vermoeden dat de verzaking vooral daar zal gelegen zijn. Bij velen betekent de uitdrukking ‘hij heeft het ver gebracht’ hetzelfde als ‘hij stelt het op materiaal vlak heel goed’. We zien hier inderdaad (zoals A.Bailey schrijft: “De 4de straal is verantwoordelijk voor de spanningen en voor het conflict, dat vooral bestaat tussen het paar van tegenstellingen, die wij geest en stof noemen” ) dat nog veel mensen nog beheerst worden door het stoffelijk aspect en zelfs de neiging hebben om hen, die zich richten naar het geestelijk aspect, te negeren en zelfs belachelijk te maken.
 
Laten we daarom de inwijding begrijpen om nog veel erger te voorkomen. Of is de mensheid hardleers en zal zij inderdaad, zoals A. Bailey schrijft, gedwongen worden tot verzaking?

Haar literatuur doet me ook denken aan de natuurwet: er is groei, bloei en verval. Dit zien we in de tegendelen zomer en winter, zonsopgang en -ondergang, bergop en -af, man en vrouw enz. Niets is blijvend. Wij hebben altijd gestreefd naar meer en meer. We willen steeds hogere economische groeicijfers. Als dit niet gebeurt, dan zijn we niet tevreden. Maar wellicht heeft de economie haar hoogtepunt bereikt en staat zij voor een afgrond, om dan opnieuw, ditmaal met het principe van delen, te groeien. Dit is een natuurwet. Is dit misschien wel de grote inwijding als gevolg van deze 4de straal?

Tot slot een korte astrologische beschouwing over deze crisis. Dit heeft niets te maken met het hierboven besproken werk ‘stralen en inwijdingen’, maar wel met haar werk ‘esoterische astrologie’. In dit werk begint zij met de illusie die bij vele astrologen nog overheerst. Er bestaan geen sterrenbeelden, er zijn 13 dierenriemtekens i.p.v. 12, we leven niet meer met het 1ste teken in Ram zoals dit was ten tijde van Abraham … kortom, vele astrologen leven nog in een grote illusie. Toch, terug vanuit het principe dat alles energie is, verdedigt ze de stelling dat planeten elektromagnetische vormen zijn die onze planeet (die ook elektromagnetisch is) en alle bewoners van deze planeet (die ook elektromagnetisch zijn) beïnvloeden. Ook hier gebruikt ze de toepassing van de  7 stralen of 7 energieën die dus de mensheid bepalen. Als we naar de sterrenhemel kijken, dan merkten we gans begin dit jaar 4 planeten op, die gezamenlijk dicht bij elkaar op een lijn stonden: mars, jupiter, pluto en saturnus. Mars behoort tot het teken Ram (1ste straal) en leidde de strijd in. Covid 19 trad toen in werking (hoewel de naam Covid19 nog niet werd genoemd). Momenteel bevindt Mars zich nu in het teken Vissen en staat niet meer in eenlijnigheid met de overige genoemde planeten. Nu zien we nog enkel Pluto, Saturnus en Jupiter in eenlijnigheid. Pluto staat voor de 1ste straal en dit is de energie die alle oude vormen omver werpt. De 1ste straal is de vernietiger die oude vormen vernietigt om de groei van nieuwe vormen en ideeën mogelijk te maken. Saturnus is de 3de straal die de wil-ten-goede in de stoffelijke wereld als goede wil ontwikkelt, maar vaak gepaard gaat met het stellen van beperkingen. Jupiter staat symbool voor de 2de straal die inzicht brengt, wat dus voor de mensheid een oplossing betekent. Ook dit werk werd zo’n 80 jaar geleden geschreven en is nog heel toepasselijk in deze tijd. Ik kan dus, indien we de geestelijke wetenschap van de esoterische astrologie willen aannemen, stellen dat de vernietiging nog steeds gaande is, dat beperkingen nog steeds werkzaam zijn en dat het inzicht reeds gekomen is bij mensen die in enige mate een geestelijk denkvermogen hebben ontwikkeld, maar nog moet komen bij mensen die het vermogen om geestelijk te denken nog niet hebben ontwikkeld. Ook merkte ik dat in de zomermaanden de planeet Saturnus (beperkingen) een retrograde deed (dus ging hij even uit de eenlijnigheid) en dit maakte dat de beperkingen werden verminderd. Sinds oktober is deze planeet langzaam in zijn eerdere eenlijnigheid gekomen en  hebben we moeten merken dat de beperkingen terug zijn toegenomen. Ik merk tevens dat Saturnus, Jupiter en Pluto tegen de kerstdagen heel dicht, bijzonder dicht, bij elkaar zullen staan (toch gezien vanuit onze planeet) en a.h.w. één gezamenlijke energiebundel vormen. Ik bedoel maar: hou je vast aan de takken van de bomen. Ik hou hier geen rekening met het feit dat Mars ook nog eens deze eenlijnigheid kan versterken, ook niet met andere planeten die eventueel deze crisis-brengende krachten kunnen verzachten of versterken. Ik ga hier nu niet dieper op ingaan, gezien velen nog niet in staat zijn de geestelijke wetenschap van astrologie op een juiste wijze te begrijpen, laat staan te aanvaarden. Ook ben ik niet van plan om dit later te doen. Toch wil ik dit meedelen, geloof het of geloof het niet (het doet er mij niet toe), we staan voor een grote verzaking! Zij die met mij maandelijks de online-meditaties volgen, begrijpen wel wat er hier wordt bedoeld.Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu