Think out of the box - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Think out of the box

 
OVER 5G EN MONDMASKERS

 
Wat we duidelijk ervaren is dat er grote veranderingen gebeuren in onze maatschappij. We zien hoe snel de ruimtevaart evolueert, hoe snel de medische wereld evolueert, hoe snel de psychologie evolueert … kortom, we zien hoe de wetenschap met rasse schreden vooruitgaat. En toch … toch heb ik het gevoel dat alles nog te langzaam ontwikkelt, als gevolg van wat genoemd wordt “cognitieve dissonantie”. Cognitieve dissonantie ontstaat door een krampachtig vasthouden aan oude ideeën en patronen omdat zich openstellen voor iets nieuws angst en spanning geeft. Evolutie in het denken vraagt immers het loslaten van oude denkpatronen om nieuwe denkpatronen op te nemen. Het is met het loslatingsproces waarmee vele wetenschappers moeite hebben. Blijkbaar is het niet zo evident om het oude los te laten.

 
Denk maar aan de tijd van Pasteur die beweerde dat ziekte niet een straf was van God, maar van beestjes, die we microben noemen. De religie protesteerde, want God moest als dé Grote Schepper van alles blijven gezien worden. De Kerk wou de controle blijven houden. Het idee van Pasteur leidde tot hevige beroeringen in het menselijk denken.

 
Een ander voorbeeld? Denk dan aan paus Urbanus die Galileo Galilei liet verbannen omdat die beweerde dat niet de aarde centraal staat in het universum, maar wel de zon en dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd. Dit denkbeeld was in die tijd een zeer grote ketterij. Hij werd verbannen. In het verleden zijn er voldoende bewijzen die aantonen dat de religie een zware druk heeft gelegd op de evolutie van de wetenschap. Maar, evolutie kan NOOIT ophouden te bestaan, daar het leven zelf evolutie is.

 
Om het even over antibiotica hebben: antibiotica heeft vele mensenlevens gered. Dit is een gelukkig feit. Maar we merken dat de resistentie steeds maar toeneemt en dat antibiotica niet altijd meer werkt. Sommige wetenschappers beweren dat in de toekomst antibiotica helemaal niet meer de nodige helende effecten zal hebben en dat dit zal leiden tot een groot aantal sterfgevallen. Als dit waar is, dan mogen we zeker verwachten dat de medische wetenschap het over een andere boeg zal moeten gooien en gedwongen zal worden om andere wegen tot genezing te bewandelen.

 
Het is mijn geloof dat wetenschap van de toekomst vele mensenlevens zal kunnen redden. Maar er is wel een voorwaarde: het loslaten van oude methoden om nieuwe methoden de ontwikkelen. En we zien dat dit gebeurt, ondanks vele tegenkantingen (omwille van wat ik hierboven noemde “cognitieve dissonantie”). Vroeger ervaarde de wetenschap tegenkantingen van de religie, nu ervaart zij tegenkantingen van sommige wetenschappers zelf, die niet de moed hebben om het oude los te laten en onbevooroordeeld nieuwe paden te onderzoeken.

 
Even terzijde: ik denk nu even aan wijlen weerman Armand Pien, die toch door velen als een wetenschapper wordt aanzien. Ik herinner zijn woorden: “astrologie is onzin!” Die brave man had nog nooit de wetenschap van astrologie bestudeerd, maar pretendeerde wel deze state! (ik gebruik het werkwoord pretenderen, omdat ik hem pretentieus noem om zo iets te beweren). Hoe onwetenschappelijk kan men zijn! Of astrologie nu zinvol of onzin is, laat ik hier nu terzijde. Ik wil hierbij alleen maar duiden op de onwetenschappelijke houding van bepaalde mensen die zich ‘wetenschapper’ noemen. Nu, dit terzijde, ga ik verder met mijn betoog.

 
In oude oosterse geschriften wordt ons verteld dat “alle kennis verborgen ligt in de mysterie van elektriciteit.” (Djwal Khul – “Timeless Wisdom”). Dit betekent dus dat we alles zullen weten wat we moeten weten, wanneer we meer over het fenomeen elektriciteit dieper gaan nadenken en dit fenomeen dieper gaan doorgronden.

 
Maar dan stel ik de vraag: wat is elektriciteit? Kan er een definitie worden gegeven? Er zijn talloze boeken over elektriciteit en elke auteur geeft een eigen definitie. Als ik google, dan vind ik verschillende definities. Een goede definitie heb ik gevonden in Wikipedia: “Elektriciteit is een verzameling van natuurkundige verschijnselen die te maken hebben met elektrische lading en elektrische velden. Het gaat om vormen van elektromagnetisme.” Het is dus een verzameling van natuurkundige verschijnselen. Het is niet één iets, maar een verzameling van verschijnselen. Verder, het heeft te maken met lading en elektrische velden. Aldus denk ik hier aan een spanningsveld tussen twee polen, plus en min. Dit kennen we. We weten dat een elektrische kabel in onze woonkamer twee draden heeft: een plus en een min, en dan nog een derde draag, de aarding.

 
Wanneer we nu een studie maken over het menselijk wezen, dan weten we dat hij bestaat uit twee belangrijke delen: geest en stof, ook bewustzijn en vorm genoemd. De mens bestaat dus al op zich uit twee polen. Hij is op zich al een dualiteit! Hij is een wezen dat bestaat uit twee polen. Zou hij dan een electrisch wezen zijn?

 
We weten allen dat de mens bestaat uit cellen. We weten dat elke cel bestaat uit atomen. We onderscheiden positieve en negatieve atomen, protonen en ionen. Dus is er inderdaad sprake van elektriciteit in de mens (mits we elektriciteit ook willen begrijpen als gevolg van een spanningsveld tussen twee tegengestelde polen, plus en min).

 
Niet alleen de mens, maar elke vorm bestaat uit atomen. Dus elke vorm is electrisch geladen! De vliegenmepper die hier naast me ligt is dus ook electrisch geladen. Elke vorm kent ionen en protonen en we kunnen dus zeggen dat elektriciteit in alle vormen aanwezig is. Ons lichaam kent zo’n 60 elementen, goed voor een totaal aantal atomen van 6.7 X 1027 . Daarbij bestaat een doorsnee lichaamscel voor 65% tot 90% uit water, wat een goede elektrische geleider is.

 
We weten dat elektriciteit een soort magnetische straling uitzendt. Je moet maar eens met een kompas onder electrische kabels staan, of bij een electriciteitskabine. Sta maar eens onder een hoogspanningsnet. Je zal begrijpen dat dat onzichtbaar fenomeen elektriciteit wel degelijk invloed heeft op nabij gelegen vormen. Men kan wetenschappelijk stellen dat alle materie is omgeven en doordrongen van een elektromagnetisch veld. Zelfs al blijkt er een lege ruimte te zijn tussen twee of meerdere vormen, toch is er een onderlinge electromagnetische verhouding.

 
Bestaat dat, een lege ruimte? Bestaat dat, een vacuüm? Wat is een vacuüm? Is er dan niets? Bestaat dat, een ‘niets’? Is uit het ‘niets’ dan alles onstaan? Is God dan een ‘niets’? We kunnen hier blijven over filosoferen, maar laten we terug wetenschappelijk denken. We gaan ons richten naar wetenschappers die ‘out of the box’ durven denken. Dan is de eerste grote wetenschapper waaraan ik denk: Alfred Einstein.

 
Deze man geloofde dat er in feit geen vacuüm is, maar dat een vacuüm bestaat uit immateriële deeltjes. We gaan dit alles onder de noemer ‘elektromagnetisme’ plaatsen, akkoord?
 
Einstein beweerde zelfs dat zwaartekracht is gebaseerd door elektromagnetisme.

 
We komen hier stillekes aan immateriële toestanden, het gebied van metafysica. Dan wordt het voor de materialistisch denkende wetenschapper zeer moeilijk. Hier begint de cognitieve dissonantie de kop op te steken.

 
Maar goed, ik ga verder. Al ben ik geen wetenschapper, toch denk ik dat ik de gave bezit om logisch te denken. En ja, ook ‘out of the box’- denken is mij niet vreemd. Ik durf dit wel eens doen (vaak zelfs).

 
Dus, even een samenvatting van wat ik al heb geschreven: elke vorm is electrisch geladen en deze geladenheid veroorzaakt veranderingen in zichzelf en bij alle andere vormen, daar alles onderling electromagnetisch verbonden is. Dit is een stelling die ook door de wetenschap wordt gesteld. Er is dus niets uit mijn duim gezogen. Trouwens, er wordt hieromtrent nog heel wat research gedaan. Ik denk aan 2 universiteiten in California (Merced en Davis), in Massachusetts (Medford), in het instituut van moleculaire biotechnologie in Wenen, in Costa Rica (Smithsonian Tropical Research Institute),…

 
Om even in het kort te schrijven wat de moderne fysica zegt: Licht is een electromagnetische straling en bestaat uit versnelde geladen deeltjes plus en minus, protonen en neutronen. Lichtgolven zijn gepolariseerd en wordt door zwaartekracht beïnvloed. Licht bestaat dus uit én golven én deeltjes. Er is licht tussen mij en mijn buurman. Dus, er is een onderlinge verhouding tussen mij en mijn buurman.  En mijn buurman is verbonden met een andere buurman, zelfs met een toevallige passant. Dus is alles verbonden. We kunnen spreken over een eenheid.

 
Een andere wetenschappelijke stelling is deze: er is ether. Dit is een andere naam voor ‘vacuüm’. Er zijn nog andere benamingen die op dit vacuüm doelen. Sommigen noemen het ‘de Diepe Dimensie.’ Deze ether of vacuüm is niet ledig. Volgens instrumenten is het vacuüm ledig, maar in feite is het niet ledig. De moderne fysica zegt dat kwantum vacuüm-energie overal bestaat, dat fluctuaties in dit vacuüm een grote rol spelen op de vormen. Dat alles ‘in touch’ is doorheen de gehele kosmos. Deze stelling ondersteunt dus ook de eerder genoemde stelling over licht.

 
En er zijn concepten in het wetenschappelijk denken die zeggen dat dit vacuüm kan beïnvloed worden door bewustzijn en intentie. Dit laatste zou betekenen dat we met ons denken de gehele kosmos kunnen veranderen. Verwachtingen, percepties, overtuigingen, gedachten, ideeën magnetiseren electrische deeltjes en vormen zo een elektromagnetisch veld. Doet ons dit niet denken aan de meditaties die overal ter wereld wordt gehouden? Ondersteunt dit niet de stelling ‘gedachten zijn krachten’? Jammer dat deze kennis zo beperkt wordt verspreid en dat bepaalde instellingen dit met alle macht belemmeren. Vaak doen ze dit om commerciële redenen, vermoed ik.

 
Met deze kennis die ik zopas heb geschreven, kunnen we al snel het antwoord geven op de vraag: beïnvloedt 5G het menselijke wezen? Het antwoord is duidelijk: JA.

 
Maar dan komt de onmiddellijk vraag: zijn deze veranderingen ten goede of ten kwade? M.a.w. kan 5 G ons ziek maken, of gezond maken?

 
Mijn antwoord hierop is: het kan en zal beide doen. Immers, wat een voorkant heeft, heeft ook een achterkant. Dit is een universele wet. Hier zien we terug de dualiteit verschijnen. De toekomst zal en moet dit duidelijk maken. Daar kunnen we zeker van overtuigd zijn.

 
Nu poneer ik een persoonlijke stelling die wetenschappelijk nog niet is bewezen, maar die naar mijn gevoel waar is. Vele ziekten, zowel fysische als psychische, zijn gevolg van GSM-masten, computerstraling, microgolf, 3G, 4G en 5 G zal nog meer mensen ziek maken. Deze ziekten zullen niet met materiële middelen kunnen worden verholpen, daar deze ziekten zullen zijn ontstaan door immateriële substanties. Daar de mens een electrisch wezen is, zal 5 G door zijn electromagnetisme ziekten veroorzaken en de immuniteit zal bij de mens sterk verzwakken. Dit wordt door gevestigde instanties met alle macht ontkent en zijn beweren dat men geen zorgen moet maken, want er is nog niets bewezen! Wat voor een op preventie gebaseerde uitleg is me dat!!! Zijn die muilebanden bedoeld om ons het zwijgen op te leggen of is het dragen van deze muilbanden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek? Vorige week nog kreeg ik van een zwaantje (motardpolitie) onder mijn voeten omdat ik zonder muileband een foto trok van een wolk. Ik stond aan de deur van mijn appartementsgebouw!

Tja, blijkbaar moet er eerst een reeks doden vallen voor er gehandeld wordt. Dit is een typisch kenmerk in ons maatschappelijk leven. Welnu, eerst zal 5 G een groot aantal doden moeten leveren, zal men eerst moeten inzien dat antibiotica niet meer kan werken, dat virussen een groot dodengetal zullen eisen als gevolg van een vermindering in onze immuniteit.

 
Antibiotica zal, zoals sommige wetenschappers nu beweren, inderdaad niet meer kunnen werken, want antibiotica is een materieel geneesmiddel. Het enige wat zal helpen is elektromagnetisme, daar het elektromagnetisme, als gevolg van o.a. 4G, het onevenwicht in de polaire toestanden bij de mens heeft veroorzaakt. Het kan dus niet anders dat electromagnetisme deze ziekten zal kunnen genezen. Bijgevolg zal de medische wetenschap gedwongen worden om hun onderzoek op andere wegen te laten gebeuren. Aldus is dit mijn stelling: ja, 5G zal vele doden opeisen, maar deze dode lichamen zijn bedoeld om de medische wetenschap de weg te wijzen naar andere heelkundige middelen. Dit is het doel van het Hoger Intelligent Denken, door sommigen God genoemd. Uiteraard zal aanvankelijk het hoog sterfgetal niet in verband worden gebracht met 5G (wegens de cognitieve dissonanties van hen die aan 5G materieel gewin hebben). Indien de exacte fysische wetenschap en de medische wetenschap niet bereid zullen zijn om de handen in elkaar te slaan en om samen onbekende wegen te bewandelen, zullen de ziekten steeds toenemen. Daarom, om deze reden, namelijk dat 5G zowel positief als negatief is, kan ik noch positief noch negatief spreken over 5G.

 
En dan de laatste vraag: wat met Covid 19? We weten dat virussen niet levend zijn en veroorzaken op zich geen ziekte. Ze doen dus niets. Ze transformeren enkel bepaalde cellen, die gastcellen worden genoemd. Het zijn deze gastcellen die dan een ziekte doet ontstaan. Ziekte moet in deze context gezien worden als een onevenwichtige polaire elektrische verhouding en is een mondmasker de grootste onzin die door de mens is bedacht. En denkt men nu echt dat een vaccin Covid zal overwinnen? Denkt men nu echt dat intussen Covid19 niet zal gemuteerd zijn? Wat zal er met ons gelachen worden door de komende generaties!

 
Ik kan geen bewijzen leveren dat 4G en 5G negatieve invloeden hebben op de mensheid. Nee, ik kan dit niet. Blijkbaar kan niemand dit (of wil men niet?) Toch kan ik duidelijk stellen, gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, dat de mens een electrisch wezen is en verbonden is met het gehele universum d.m.v. het electromagnetisch veld. Ik kan duidelijk stellen dat de mens voornamelijk uit water bestaat en dat hij dus sterk beïnvloed wordt door veranderingen in het electromagnetisch veld. Ik kan duidelijk stellen dat deze veranderingen gepaard gaan met veranderingen in de menselijke anatomie en gezondheid (dit gegeven is gebaseerd op heel recent research, wat ik hieronder even zal aanhalen).

 
De vraag die ik me nu stel: waarom is er zo’n weerstand tegen dit nieuw denkbeeld? Gaat het hier enkel maar om cognitieve dissonantie, of gaat het vooral om materieel gewin? Ik denk beide. Maar één ding weet ik zeker: gedachten brengen veranderingen teweeg in het electromagnetisch veld en dank zij een grote groep mensen, verspreid over de gehele wereld, worden ideeën gelanceerd op een meditatieve wijze, wat zeker zal zorgen voor een omwenteling. Meer informatie hierover vind je op andere pagina's van deze website.

 
Tot slot nog dit: eerder somde ik 2 universiteiten op in CA, 1 in Denver en andere researchlokaties (Wenen, Costa Rica). Daar beweert men dat de menselijke anatomie een gevolg is van elektromagnetisme en niet van genen! Wat zijn genen? Dit is een lijst van materiële substanties. Het is, volgens deze wetenschappers, elektriciteit die een cel doet groeien en zelfs doet groeien in een bepaalde richting. Afwijkingen in de anatomie en afwijkingen in gezondheid zijn louter een gevolg van cellen die foutief worden gestuurd door electriciteit, en dus ook door het elektromagnetisme in de gehele kosmos. Genen worden dus electrisch beïnvloed. Dus, kindjes maken in de natuur kan leuk zijn, maar doe dit nooit onder een hoogspanningnet (lol).

 
In elk geval, het is een out-of-the-box denken waarvan ik zo veel hou. Zoals Alfred Einstein zei: logisch denken brengt je ergens naartoe, fantasie brengt je overal.
 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu